Начало | Архив на стария сайт | Контакти
 
Kалендар
< Април 2014 >
П В С Ч П С Н
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        


СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА" - 2014г.


Списък на кандидатите, чиито проектни предложени са одобрени от Творческия съвет за подаване на допълнително изискуемите документи, съгласно чл. 29, ал.5 и ал.6 от Правилата за работа на Столична програма „Култура” вижте тук.


Изискуемите документи за Програми 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община;
  3. Банков документ за доказване наличието на минимум 20% собствен принос към проекта;
  4. Свидетелство за съдимост за управляващия (управляващите) кандидатстващата организация;
  5. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.
Изискуемите документи за Програма 6 са:


  1. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към държавата, издадено през настоящата календарна година;
  2. Удостоверение за наличието или липсата на задължения към Столична община, издадено през настоящата календарна година;
  3. За доказване наличието на минимум 10% собствен принос към проекта:
  - банков документ или
  - копия от трудови/граждански договори с лица във връзка с изпълнението на проекта или
  - доказателства за наличието на активи, собствени/наети, необходими за изпълнението на проекта
  4. Финансиране от други източници /ако има такива/;
  5. Валидно към датата на подаване свидетелство за съдимост на управляващия/те кандидатстващата организация;
  6. Документ за собственост/документ за съгласие на собственика на обекта;
  7. Виза за консервация и реставрация, издадена от НАГ и съгласувана от НИНКН /не се изисква за археологически обекти/;
  8. Проект за КРР, съгласуван от Министерство на културата /ако е приложимо/;
  9. Удостоверение от НИНКН дали обектът има статут на Национална културна ценност /НКЦ/;
  10. Документ за разрешаване на изпълнение на КРР по обекти НКЦ, в случай, че е необходим;
  11. Лицензи, букви и други изискуеми по ЗУТ документи за фирмите, които извършват консервация и реставрация;
  12. Лицензи, разрешителни и други документи, изискуеми по Закона за културното наследство, за физическите лица, които участват в проектите
  13. Актуализирано проектно предложение, включително бюджет /ако е необходимо/.

Документите се подават в срок до 12.00 ч. на 22.04.2014 г., в Дирекция „Култура”, пл.„Славейков” №4, ет.4, стая 409 – Деловодство.


СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ ПРОЕКТИ ПО СТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” - 2014 г. ОТ КОМИСИЯТА ПО ДОПУСТИМОСТ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ПРАВИЛАТА ЗА РАБОТА НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА "КУЛТУРА":


Програма 1
Програма 2
Програма 3
Програма 4
Програма 5
Програма 6
Програма 7
Програма 8
Програма 9


Резултатите от Комисията за оценка на допустимостта на проектните предложения по Столична програма „Култура” – 2014 г. ще бъдат публикувани на 25 март, вторник, след 19.00 часа.


От 24 до 28 февруари, от 11.00 ч. до 16.00 ч., в Дирекция „Култура” /пл. „Славейков” №4, ет.4/ ще се проведат ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ по процедурата за кандидатстване по Столична програма „Култура” през 2014 г.


Срок за подаване на проекти: 10 февруари – 12 март 2014 г.

    Проектните предложения се приемат в Дирекция „Култура” на Столична община, пл. „Славейков” № 4, ет. 4, заседателна зала, от Надежда Семова и Ирина Занева.
    Предложенията се подават в запечатан плик с опис на документите вътре, подписан от вносителя, в 3 (три) еднообразни екземпляра на хартиен носител, комплектовани с всички изискващи се документи и 1 (един) брой на електронен носител. Допълнително се прилагат шест екземпляра в шест плика от Формуляр за проект и Формуляр за бюджет.
    На пликовете се изписва: Името на кандидатстващата организация; Името на проекта; Име и номер на направлението и програмата, по които се кандидатства; Номер от регистъра на Столична програма „Култура”.


Телефон за връзка: 02/ 987 78 94, 02/ 987 48 92,
e-mail: nadejda.semova@gmail.com

• Правилата за работата на Столична програма "Култура" вижте тук.
• Приоритети, направления и програми за 2014 г. вижте тук.
• Заявление за кандидатстване свалете от тук.


• Бланка „Формуляр за проект”, свалете както следва:

   - Направление 1: “Творческа София” тук.
   - Направление 2: “Културно наследство”, Програма: „Историческо наследство, социализация на недвижими културни ценности и културни традиции на столицата“ тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма “Външна и вътрешна мобилност” тук.
   - Направление 3: “Културни диалози”, Програма: „Културни партньорства и копродукции“ тук.
   - Направление 4: “Култура на общността”, Програма “Активно участие” тук.


• Бланка „Формуляр за бюджет" свалете от тук.
• Декларация за достоверност на приложената и попълнена информация свалете от тук.
• Декларация за уреждане на авторски и сродни права свалете от тук.Архив на Столична програма "Култура" за 2009 - 2013г. можете да видите тук.
Конкурси и Обяви
01.04.2014 - 30.04.2014
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „В ПОЛИТЕ НА ВИТОША”  »

01.04.2014 - 07.05.2014
Конкурс за създаване на обемно-пространствено решение за „Градска скулптурна композиция Алеко Константинов”  »

    виж всички »

 
. .