Кратко представяне:

Дейността на отдел "Образование" при СО е тясно свързана с изискванията на чл. 36 от Закона за народната просвета, което включва:
• Задължително училищно обучение на децата до 16-годишна възраст;
• Здравно обслужване и осигуряване сигурността на детските градини и училищата, на децата и учениците;
• Осигурява средствата за издръжка, изграждане, обзавеждане, текущи и належащи ремонти на училищата, детските градини и обслужващите звена;
• Осигурява средствата за изпълнение на държавните образователни изисквания, както и за финансовото осигуряване на всички раздели на учебния план за общинските училища, детски градини и обслужващи звена;
• Създава условия за столово хранене, общежития, спортна база за учениците, децата и учителите;
• Осигурява стипендии;
• Анализира и разработва предложения за решение на управленски проблеми и методически въпроси в областта на средното образование;
• Методически ръководи експертите "Просвета" на районните администрации;
• Извършва проверки и контрол в учебните и учебно-възпитателните заведения относно спазването на законовите и подзаконовите нормативни актове, както и по стопанисване на материалната база;
• Участвува в конкурси за подбор на фирми за организиране на ученическо столово хранене към общинските училища, отдаване на свободни помещения /публична общинска собственост/ под наем;
• Разработва бюджета за Функция "Образование" и го разпределя по райони;
• Събира и обработва информация в областта на извънучилищната дейност и неправителствените организации;
• Осъществява контакти със сответните специалисти от Регионалния инспекторат по образование София-град към Министерство на образованието и науката.
Открита телефонна линия по проблемите на образованието в София: 846 81 52
Всеки работен ден от 9 ч. до 17.30 ч. служител на отдел “Образование” приема мнения, предложения и препоръки относно образователната система в столицата.
На посочения телефон, гражданите могат да се информират за свободните места в групите в детските градини.

Служители в отдел “Образование”:

Камен Бориславов Йорданов - ВрИД Началник отдел
тел. 943 3183,
факс 943 3307,
в. 81 20, 81 21,
e-mail: kjordanov[no_spam]sofia.bg

Лора Заркова – Главен експерт “Организация и контрол”
тел. 843 54 91,
факс 943 33 07,
в. 81 30,
e-mail: lzarkova[no_spam]sofia.bg

Ирена Николова – Главен експерт “Организация и контрол”
тел. 846 70 39,
факс 943 33 07,
в. 81 31,
e-mail: inikolova[no_spam]sofia.bg

Росица Камберова – Главен експерт “Финансиране на образованието”
тел. 943 32 69,
факс 943 33 07,
в. 81 37,
e-mail: rkamberova[no_spam]sofia.bg

Копринка Попова – Главен експерт “Финансиране на образованието”
тел. 846 72 23,
факс 943 33 07,
в. 81 35,
e-mail: kpopova[no_spam]sofia.bg

инж. Мария Шопова – Старши експерт “Ремонти и материална база”
тел. 846 84 58,
факс 943 33 07,
в. 81 36,
e-mail: mshopova[no_spam]sofia.bg

Розена Недева – Младши експерт “Извънучилищни дейности и работа с НПО”
тел. 846 84 58,
факс 943 33 07,
в. 81 36,
e-mail: rnedeva[no_spam]sofia.bg

Йорданка Михайлова – Касиер-домакин
тел. 846 74 77,
факс 943 33 07,
в. 81 32