Проект Културен календар 2007

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Осъществяването на културната политиката е един от приоритетите на Програмата за действие на Кмета на Столична община за 2007 г. Тя поставя рамката по отношение на основните участници, правомощията им, механизмите за взаимодействие между тях, процесите на планиране, програмиране, мониторинг и контрол на финансирането.
За постигане на утвърдените приоритети е необходимо мобилизирането на съответните ресурси на всички нива: градско, районно, местно. Следва да се отбележи, че с оглед подобряването на административния капацитет следва да се положат целенасочени и големи усилия за създаване и поддържане на капацитет на районно и местно ниво. Трудно би било постигането на поставените стратегически цели, ако за това не са мобилизирани усилията на всички участници, които да допринесат за определяне на градските и районни културни приоритети на база на нуждите, наличните ресурси и капацитет.
Заедно с големите, от национално и международно значение прояви, живеещите в даден столичен район или населено място биха искали да видят реалното реализиране на местни културни инициативи, характерни за определения район или общност. Ето защо предлагаме в рамките на бюджетните средства в ресор “Култура” да се осъществят градски и районни инициативи чрез участие с предложения в Културния календар на София. Целта е Програмата за действие на Кмета на Столична община за 2007 г. да “слезе” при гражданите, като с малко средства да се получат резултати, които са видими, устойчиви и с висок обществен ефект.
С оглед на гореизложеното и на основание Закона за местното самоуправление и съществуващата нормативна база, предлагаме на вашето внимание необходимите документи за кандидатстване на Вашето предложение в Културната програма на града.

1. Приложение №1: Условия и критерии за подготовка на предложения.
2. Приложение №2: Апликационна форма за предложенията.

Тук може да изтеглите цялото писмо заедно с приложенията.

За допълнителна информация може да се отнасяте към г-н Кирил Илиевски – Началник отдел “Култура” Дирекция “Култура и образование” на тел. 988-13-75.